Rekrutacja klas pierwszych

Rekrutacja do klasy I szkoły podstawowej na rok szkolny 2024/25

Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 14 w Krakowie zawiadamia, że rekrutacja dzieci do klasy pierwszej na rok szkolny 2024/2025 trwać będzie od 1 marca 2024 roku do 29 marca 2024 roku zgodnie z terminami określonymi w załączniku do Zarządzenia Nr 309/2024 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 30.01.2024 roku.

Zapisy i rekrutacja do klas pierwszych dotyczą uczniów urodzonych w 2017 roku oraz dzieci starszych korzystających w ubiegłym roku z odroczenia obowiązku szkolnego. Na wniosek rodziców naukę w szkole podstawowej może także rozpocząć dziecko, które w danym roku kalendarzowym kończy 6 lat (tj. urodzone w 2018 roku) jeżeli korzystało z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2023/2024 lub posiada opinię o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej wydaną przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną.

Na stronach serwisu rekrutacyjnego Elemento (https://krakow.elemento.pl) rodzice i ich dzieci mogą zapoznać się z ofertą szkoły i wypełnić Zgłoszenie/Wniosek o przyjęcie, który należy wydrukować, podpisać (podpis obojga rodziców) i złożyć w sekretariacie szkoły w godz. od 8.00 do 15.00, lub przesłać  w formie skanu  na adres e- mail szkoły: sp14.krakow@gmail.com

Wnioski rekrutacyjnych rodzice mogą również podpisać za pomocą profilu zaufanego.

Innym sposobem zapisania dziecka do szkoły jest odręczne wypełnienie Zgłoszenia/Wniosku o przyjęcie, podpisanie i dostarczenie do sekretariatu szkoły. Druk (w formie papierowej) można również pobrać w sekretariacie szkoły lub ze strony serwisu rekrutacyjnego Elemento (https://krakow.elemento.pl).

Zgłoszenie/Wniosek o przyjęcie należy dostarczyć w terminie do 29 marca b.r. Komisja rekrutacyjna w szkole weryfikuje złożoną kartę zapisu, następnie dane wprowadzane są do systemu lub potwierdza się dane wprowadzone już do systemu elektronicznej rekrutacji.

Liczba wolnych miejsc w szkole po ogłoszeniu wyników rekrutacji będzie podana na stronach serwisu rekrutacyjnego Elemento (https://krakow.elemento.pl). Kandydaci, którzy nie zostali przyjęci do wybranych szkół w pierwszym terminie mogą uczestniczyć w rekrutacji uzupełniającej.

Terminarz rekrutacji:

1–29 marca – wprowadzanie wniosków przez elektroniczny system rekrutacyjny dla rodziców oraz przyjmowanie wniosków o przyjęcie w szkołach podstawowych.

19 kwietnia – ogłoszenie wyników rekrutacji; listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych wywieszane są w szkołach uczestniczących w rekrutacji; rodzice, którzy podali we wniosku adres mailowy, otrzymują wiadomość na skrzynkę pocztową; rodzice, którzy wskazali więcej niż jedną szkołę, uzyskują informację o wynikach rekrutacji w szkole wskazanej przez nich jako pierwsza.

22 kwietnia – 7 maja – potwierdzanie przez rodzica kandydata woli przyjęcia

8 maja – podanie do publicznej wiadomości list kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

9-23 maja – rekrutacja uzupełniająca

 

Rekrutacja. Akty prawne.

Załącznik

Regulamin rekrutacji do klas pierwszych