Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Szkoła Podstawowa nr 14 w Krakowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej
strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej
stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w
sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: sp14.krakow.pl
Data publikacji strony internetowej: 01-09-2021 r.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 01-09-2022 r.
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o
dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów
publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.
• zamieszczone na stronie publikacje w formie plików PDF nie są dostępne cyfrowo w
całości,
• część z opublikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego, mają one charakter
promocyjny i nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań,
• poprawienie dostępności strony niosłoby za sobą nadmierne obciążenia dla podmiotu
publicznego.
Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:
• możliwość zmiany rozmiaru tekstu,
• mapa witryny,
• wyróżnienie odnośników.
Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia 01 września 2021 roku.
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot
publiczny. Na stronie internetowej www.sp14krakow.edupage.org można używać
standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki. Można dopisać dodatkowe
skróty. W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o
kontakt. Osobą kontaktową jest Justyna Wodnicka, sp14@mjo.krakow.pl, tel. 12 352
04 14. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej
cyfrowo oraz składać żądania zapewnienia dostępności cyfrowej.
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony
internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać
udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład
przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu
bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie,
wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób
kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą
alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób
przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie
niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli
dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje
o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym
termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli
zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może
zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot
publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu
dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie
zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu
strony internetowej lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej
procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich
https://www.rpo.gov.pl/pl

Dostępność architektoniczna

Szkoła jest przystosowana do obecnie obowiązujących norm dotyczących dostępności.
• Wejście główne do budynku szkoły i wejścia do wszystkich pomieszczeń są
dostosowane dla osób niepełnosprawnych (m. in. brak progów
przypodłogowych, szerokie otwory drzwiowe).
• Na każdą kondygnację można dostać się windą wewnętrzną.
• Przestronne hole umożliwiają swobodne poruszanie się przez osoby na
wózkach inwalidzkich.
• Toalety dla osób niepełnosprawnych znajdują się na każdym poziomie/piętrze.
• Przed budynkiem, na parkingu szkolnym, wyznaczono 2 miejsca do
parkowania pojazdów dla osób niepełnosprawnych.
Do budynku można wejść z psem asystującym – przewodnikiem.
W szkole nie ma możliwości korzystania z tłumacza języka migowego.